Privacyverklaring

Hatha Yoga Namasté verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacyverklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd. 
 

Privacyverklaring Hatha Yoga Namasté te Meppel
Deze verklaring geeft informatie over hoe mijn praktijk omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de activiteiten van mijn praktijk worden verwerkt.

Contactgegevens
Naam organisatie: Yogapraktijk Hatha Yoga Namasté
Adres: Zuideinde 63   
Postcode / Plaats: 7941GE Meppel
Contactpersoon: Carola Rugers
E-mailadres: [email protected]

Welke persoonsgegevens verzamel ik?
Ik verzamel alleen gegevens die nodig zijn voor het onderhouden van contact met de deelnemende cursisten. Alsmede informatie die de cursisten verstrekken m.b.t. hun gezondheid.
Ik vraag: (voorbeeld: uw volledige naam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e- mail adres) Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie of telefonisch contact worden uiteraard ook door mij verwerkt maar enkel voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, zoals hierna nader omschreven.

Mijn verwerkingen van uw persoonsgegevens
Mijn praktijk vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:
·       Vastlegging in mijn administratie van uw gegevens ten behoeve van het onderhouden van contact.
·       Vastlegging in mijn administratie van uw gegevens ter ondersteuning van de bewegingen in de lessen.
·       Het verzenden van informatie aan de cursisten.
·       Om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen
·       Voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.
·       Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Doorgeven van uw persoonsgegevens
Mijn praktijk geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door in het kader van de activiteiten van de praktijk, als dat echt nodig is en/of als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Een voorbeeld is de verstrekking van uw persoonsgegevens aan mijn accountant.

Bewaren van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door mijn praktijk niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en worden verwijderd uiterlijk zeven jaren nadat u de cursus heeft beëindigd, t.w. de wettelijk bewaarplicht van gegevens.

Bescherming van uw persoonsgegevens
Ter bescherming van uw persoonsgegevens is zorggedragen voor een adequate toegangsbescherming tot de administratie, de registratie en de financiële administratie door middel van technische maatregelen in combinatie met het beperken van het aantal personen dat daartoe toegang heeft en het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring. Voorts zijn de systemen adequaat beveiligd, onder meer door een versleuteling van de gegevens. De praktijk beschikt over een datalekprotocol en –register. De praktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via [email protected].

Uw rechten ten aanzien van door mij verwerkte persoonsgegevens
Wanneer uw persoonsgegevens door mijn praktijk worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken. Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor ik uw aanvraag inwillig, zal ik u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.
Recht van inzage van de betrokkene
U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens mijn praktijk verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden.
Recht op rectificatie
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.
Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen.
Recht op beperking van de verwerking
Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door mijn praktijk wilt beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wilt dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.
Recht van bezwaar
In het geval dat ik uw gegevens gebruik voor direct marketing kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking. Dit is geen gebruikelijke toepassing in mijn praktijk.

Cookies
Hatha Yoga Namasté maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies en analytische en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Cookie: Google analytics, zie verder onder aan de website.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door mijn praktijk.
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door mijn praktijk dan hoor ik dit graag via[email protected]. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen?
Voor overige vragen kun u contact opnemen met Carola Rugers, 06-34209544 of via [email protected].

Deze privacyverklaring is opgesteld in mei 2018.